Module 4.01 Astrologie en onderzoek - wordt nog ingepland


Beschrijving

Module Astrologie en onderzoek – theorie en praktijk.

o.l.v. drs. Vera Verhagen


NB: Zodra deze module wordt ingepland wordt de prijs bekendgemaakt.


OPZET EN INHOUD

Wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden, inclusief statistiek, zijn ook binnen de astrologie heel goed toe te passen. Kennis hiervan kan de kwaliteit van bestaand en nieuw astrologisch onderzoek sterk verbeteren, en stelt je ook in staat om beter beslagen ten ijs te komen als het om het beoordelen van onderzoek en resultaten gaat in de astrologische vakliteratuur (en daarbuiten).

Deze module is speciaal opgezet om te helpen deze kwaliteitsslag te maken. Er is geen voorkennis vereist.

De module bestaat uit tien lessen in de digitale leeromgeving, na elke twee lessen gevolgd door een dagdeel training waarin kleine opdrachten worden uitgewerkt, zodat de student uiteindelijk aan de hand van de lessen en aanvullende literatuur in staat is zelf een onderzoeksvoorstel op te stellen en op de juiste manier een verslaglegging van een onderzoek te maken.


Inhoud van de module:

Wat is onderzoek eigenlijk en waarom astrologisch onderzoek

 • Onderscheid tussen vragen en wetenschappelijke vragen.
 • Waarom onderzoek in de astrologie? ( methodisch onderzoek op basis waarvan theorieën ontwikkeld en bijgesteld worden maakt kennis tot wetenschappelijke kennis.)

Probleemstelling

 • Het komen tot een heldere eenduidige vraagstelling

Onderzoeksontwerp

 • Gebruik van literatuur
 • Formuleren van een hypothese en een werkhypothese
 • Soorten onderzoek
  • Veldonderzoek, experiment, kwalitatief en/of kwantitatief
 • Trekken van een steekproef en werven van proefpersonen
  • Begrippen als random, representatief, aselect en stratificatie
 • Onderzoekstechnieken
  • Data verzamelen/meetinstrumenten: observatie, interview en vragenlijst
  • Data analyse en toetsing: T-toets, Chi kwadraat, correlatie met SPSS (Statistical Package of the Social Sciences)

Validiteit en betrouwbaarheid

 • Interne en externe betrouwbaarheid en middelen om deze te optimaliseren - herhaalbaarheid
 • Interne en externe validiteit en middelen om deze te optimaliseren -generaliseerbaarheid

Verslaglegging

 • Belang van het bijhouden van een onderzoeksdagboek
 • Vorm en opbouw van een onderzoeksverslag n.a.v. voorbeeld

Kritisch lezen van onderzoeksverslagen

 • Beoordeling n.a.v. validiteitscriteria


Inhoud van de lessen in de digitale leeromgeving:

Les 1: Wat is onderzoek

Les 2: Probleemstelling

Les 3: Spelregels

Les 4: Onderzoeksmodellen

Les 5: Databeschrijving

Les 6; Hypothese toetsen

Les 7: Verschil tussen gemiddelden

Les 8: Correlatie en onafhankelijkheid

Les 9: Vragenlijsten

Les 10: Interview en observatie


Na iedere paar digitale lessen volgt een trainingsdag in de school.


Het is mogelijk om alleen de lessen in de digitale leeromgeving te volgen, zonder trainingen. Kijk onder de tab Opties voor de verschillende keuzen. Wil je het maximale uit de opleiding halen, dan raden wij het hele pakket van digitale leeromgeving, online klassen en trainingen aan.


Deze module wordt in samenspraak met de studenten ingepland; het is mogelijk je op een wachtlijst te plaatsen; secretariaat: machteld@symbolon.nl